Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům poradenské služby a konzultace zaměřené na prevenci a řešení rizikového chování, na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na zkvalitňování sociálního klimatu školy a pomoc žákům v profesionální orientaci. Dalším úkolem školního poradenského pracoviště je propagace školy na veřejnosti.

Pedagogové mezi sebou vzájemně spolupracují, předávají si informace týkající se výchovně-vzdělávacího procesu žáků, ale také poznatky o didaktice daných předmětů. Všichni pedagogičtí pracovníci mají možnost účastnit se školení  v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogové pravidelně komunikují se členy školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence, školní psycholog). Školní poradenské pracoviště se setkává pravidelně jednou za 2 měsíce.

Členové ŠPP

Koordinátor ŠPP: Mgr. Eliška Filipová

Výchovné poradenství: Mgr. Alena Šrámová  

Kariérové poradenství: Mgr. Jana Havlíčková 

Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Balašová 

Pedagogicko-psychologické poradenství: Mgr. Martina Kykalová 

Zástupce ředitelky: Mgr. Hana Klimentová