Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Language PC laboratory

Středočeský kraj v rámci projektu Podpora vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky 2023 poskytl prostředky na realizaci záměru školy „Language PC laboratory“.

Finanční podpora

2 530 000,- Kč - prostředky poskytnuté zřizovatelem Krajským úřadem Středočeského kraje na základě rozhodnutí  č. j. 085044/2023/KUSK

Průběh realizace

Do konce roku 2024

Záměr realizace

Zřízení a vybavení počítačové laboratoře zejména pro výuku cizích jazyků, ale sekundárně i pro výuku jiných předmětů v cizím jazyce s využitím PC a dalších interaktivních elektronických prvků.

Vybavení:

  1. dotykový velkoformátový ozvučený displejem s osazenými PC modulem, s vestavěnou kamerou, pylonová tabule.
  2. 33 ks PC (AiO), datová a elektro síť, sluchátka s mikrofony pro možnost individuální komunikace
  3. nábytek: lavice pro 32 studentů, učitelský stůl, židle, obnova podlahové krytiny
  4. hybridní fotoaparát umožňující vlogování a online streamování videí
  5. softwarové aplikace (např. pro výuku jazyků,  biologie a zeměpisu v angličtině, simulaci a vizualizaci experimentů) atd.

Rozšiřování vybavenosti učeben digitálními technologiemi

Středočeský kraj v rámci projektu Podpora vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky 2022 poskytl prostředky na realizaci dvou záměrů školy „Modernizace učeben na podporu hybridní výuky“ a „Vybavení učebny Science PC laboratory“.

Finanční podpora

1 468 000,- Kč - prostředky poskytnuté zřizovatelem Krajským úřadem Středočeského kraje na základě rozhodnutí  č. j. 148445/2022/KUSK 

Průběh realizace

Do konce roku 2023

Modernizace učeben pro podporu hybridní výuky

Realizace projektu umožnila v učebnách instalovat moderní projekční a počítačovou techniku. Předmětem plnění Veřejné zakázky je instalace interaktivních panelů, PC modulů pro OPS slot a tabulí na pylonech.

Vybavení učebny Science PC laboratory

Realizace umožnila rozšíření současného systému senzorů pro biologii, fyziku a chemii (systém umožňuje měřit, zobrazovat a analyzovat data pomocí PC), doplnění vybavení učebny pomůckami pro laboratorní pozorování.

Zhodnocení projektu

Realizace projektu Modernizace učeben pro podporu hybridní výuky umožnila zlepšit interaktivitu výuky prostřednictvím multimédií. Vybavení lépe splňuje ergonomické podmínky výuky a umožňuje hybridní výuku v souladu s aktuálními trendy a potřebami.

Učebna Science PC laboratory se základním vybavením je využívána k výuce již od září 2022. Žáci všech tříd se postupně při výuce seznamují se základními metodami, získáváním, zpracováním a vyhodnocováním dat získaných praktickým měřením. K rozvoji klíčových kompetencí žáků jsou využívány aktivizační metody výuky (např. projektové úlohy).


Rekonstrukce multifunkční učebny 113, instalace velkoformátových dotykových panelů a inovace tabulí

Středočeský kraj v rámci projektu Podpora vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky 2021 poskytl prostředky na realizaci dvou záměrů školy.

Science PC laboratory

realizace a vybavení učebny 113 - viz prezentace z realizace

  • Vybavení měřící technikou pro výuku fyziky, chemie a zeměpisu s využitím PC, nákup mikroskopů pro výuku biologie
  • Vybavení učebny nábytkem: 32 ks žákovských stolků, 16 ks stolků pod mikroskopy, 9 ks skříní, 1x „kuchyňský“ kout s výlevkou a odsavačem par.
  • Dále pak: 1ks interaktivní tabule, 1 ks školní tabule, 33 ks PC (AiO), datová a elektro síť.

Dotyk Středočeského kraje

realizace a vybavení tří učeben:

  • nákup a montáž 3 ks interaktivních panelů na čelní zeď učebny a 3 ks školních tabulí na pylonech

Finanční podpora

2 410 000,- Kč - prostředky poskytnuté zřizovatelem Krajským úřadem Středočeského kraje na základě rozhodnutí č. 114-32/2021/RK Rady Středočeského kraje ze dne 26.08.2021 

Průběh realizace

Uveřejnění výzvy: 3. května 2022

Realizace do: 31. srpna 2022

Zhodnocení projektu

Nové učebna Science PC laboratory bude využívána nejen k výuce přírodovědných předmětů (zejména laboratorních činností) s využitím měřící techniky s využitím PC, ale i pro výuku ostatních předmětů (i jazyků), kdy je vhodné, aby všichni studenti měli vlastní PC.


2010 - instalace projektorů a dotykových tabulí

V roce 2010 byla škola vybavena dodávkami ze dvou projektů financovaných z grantů na výzvy FM EHP/Norsko a ROP NUTS2 SČ. Projekty byly spolufinancovány Středočeským krajem.

Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem

Seznam schválených projektů z finančních mechanismů EHP/Norska v odobí 2004-9 na webu MFČR

Detail projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem na webu MFČR

Detail projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem na webu Středočeského kraje

Úvodní informace o projektu (2010)

Aktualizovaná informace o projektu (2012)

Moderní technologie ve výuce

Seznam schválených projektů ve Výzvě č.16 ROP NUTS2 SČ