Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Operační program Jan Amos Komenský

logo OP JAKProstřednictvím OP JAK jsou poskytovány prostředky v programovém období 2021-2027. Naše škola realizuje v tomto období jeden projekt.

GJB Šablony I. JAK

Vyhlašovatel programu: MŠMT v rámci OP JAK, výzva č.02_22_003

Název a stručná charakteristika: Podpora inovativního vzdělávání napříč všemi předměty, využití ICT při výuce studentů, DVPP, financování pozice kariérového poradce

Finanční podpora: 2 304 230,- Kč (viz rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Průběh realizace:
Datum zahájení: 1. března 2023
Datum ukončení: 30. května 2025

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prostřednictvím OP VVV bylo možné čerpat finanční prostředky v programovém období 2014-2020 z Evropských strukturálních a investičních fondů. Naše škola realizovala v tomto období jediný projekt.

GJB Šablony II.

Vyhlašovatel programu: MŠMT v rámci OP VVV, výzva č.02_18_065

Název a stručná charakteristika: Podpora využití ICT při výuce studentů, DVPP (i v oblasti inkluze), vznik pozice kariérového poradce, projektové dny ve škole/mimo školu.

Finanční podpora: 1 745 972,- Kč

Průběh realizace: Projekt je realizován od února 2020 do června 2022 (viz závěrečná zpráva o realizaci)

Zhodnocení projektu

Všechny aktivity byly naplněny. Pedagogové získané zkušenosti začlenili do vyučovacího procesu a novými formami, které sdíleli s ostatními, obohatili jednak studenty, a jednak i ostatní pedagogy. Pozici kariérové poradce bude škola i nadále podporovat např. i financováním z dalších projektů. Tento projekt pomohl i v rozvoji DVPP v odlišných oborech (cizí jazyky, matematická a informační gramotnost, čtenářská gramotnost). 27 pedagogů se účastnilo semináře Inkluze ve škole. Byly realizovány i 2 šablony CLIL, které podpořily jazykové vzdělání pedagogů – "nejazykářů", a to v anglickém a španělském jazyce.

Finanční prostředky celkem 1 745 972,- Kč
mzdové náklady (odměny + dohody) 1 048 500,- Kč
odvody (ZP, SP, FKSP, Kooperativa) 267 285,- Kč
školní pomůcky
(30ks tabletů, pomůcky pro praktickou výuku přírodovědných předmětů)
307 382,- Kč
projektové dny (ve škole i mimo školu) 81 925,- Kč
školení 40 880,- Kč

koláčový graf čerpání projektu

Národní plán obnovy - Národní plán doučování

Pandemie COVID-19 zasáhla do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má dosud některé negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků.

Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to systematickým doučováním, které se osvědčilo.

Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování. Doučování probíhá v rámci Národního plánu obnovy, který je financován Evropskou unií, konkrétně z fondu Next Generation EU.

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).

Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Metodika k realizaci je zveřejněna ve Věstníku č.4 MŠMT ČR červen 2021.

Podpora se týká žáků IV.A, IV.B a Oktávy, doučování je na naší škole realizováno prezenční formou a je zaměřeno na stěžejní maturitní předměty - ČJL, ANJ a MAT.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prostřednictvím OP VK bylo možné čerpat finanční prostředky v programovém období 2007-2013 z Evropského sociálního fondu. Naše škola realizovala v tomto období tři projekty.

From Beroun To The Lands End

Zareagovali jsme na výzvu č. 56 z OPVK (pdf, 330kB) a byl nám schválen (pdf, 818kB) projekt From Beroun To The Lands End, zahrnující studijní jazykový pobyt ve Velké Británii a nákup knih pro čtenářskou dílnu:

ICT kouč

Jako partnerská škola firmy www.scio.cz, s.r.o. jsme se zapojili do realizace projektu „Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce“ na výzvu č. 51 z OPVK. V rámci projektu jsme realizovali veřejnou zakázku na nákup IT vybavení a absolvovali sérii školení pro učitele:

Joachim ve světě ICT

Zareagovali jsme na výzvu č. 34 z OPVK (pdf, 3,5MB) a byl nám schválen (pdf, 212kB) projekt Joachim ve světě ICT:

Jako jeden z výstupů projektu sestavili naši vyučující sady digitálních učebních materiálů. Zveřejňujeme je v sekci Vzdělávací materiály našeho webu.