Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Operační program Jan Amos Komenský

logo OP JAKProstřednictvím OP JAK jsou poskytovány prostředky v programovém období 2021-2027. Naše škola realizuje v tomto období jeden projekt.

GJB Šablony I. JAK

Vyhlašovatel programu: MŠMT v rámci OP JAK, výzva č.02_22_003

Název a stručná charakteristika: Podpora inovativního vzdělávání napříč všemi předměty, využití ICT při výuce studentů, DVPP, financování pozice kariérového poradce

Finanční podpora: 2 304 230,- Kč (viz rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Průběh realizace:
Datum zahájení: 1. března 2023
Datum ukončení: 30. května 2025

Národní plán obnovy

Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč.

Národní plán doučování

Část prostředků Národního plánu obnovy ve výši 1 mld. Kč je určena na podporu doučování. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).

Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Podpora se týká žáků IV.A, IV.B a Oktávy, doučování je na naší škole realizováno prezenční formou a je zaměřeno na stěžejní maturitní předměty - ČJL, ANJ a MAT.

Digitalizujeme školu

Od roku 2022 je část prostředků Národního plánu obnovy směrována na podporu digitalizace škol. Děje se tak v rámci Komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Podpora je rozdělována pro dva účely - na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky. Naše škola v roce 2022 čerpala na prevenci digitální propasti prostředky pro nákup tří notebooků.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prostřednictvím OP VVV bylo možné čerpat finanční prostředky v programovém období 2014-2020 z Evropských strukturálních a investičních fondů. Naše škola realizovala v tomto období jediný projekt.

GJB Šablony II.

Vyhlašovatel programu: MŠMT v rámci OP VVV, výzva č.02_18_065

Název a stručná charakteristika: Podpora využití ICT při výuce studentů, DVPP (i v oblasti inkluze), vznik pozice kariérového poradce, projektové dny ve škole/mimo školu.

Finanční podpora: 1 745 972,- Kč

Průběh realizace: Projekt je realizován od února 2020 do června 2022 (viz závěrečná zpráva o realizaci)

Zhodnocení projektu

Všechny aktivity byly naplněny. Pedagogové získané zkušenosti začlenili do vyučovacího procesu a novými formami, které sdíleli s ostatními, obohatili jednak studenty, a jednak i ostatní pedagogy. Pozici kariérové poradce bude škola i nadále podporovat např. i financováním z dalších projektů. Tento projekt pomohl i v rozvoji DVPP v odlišných oborech (cizí jazyky, matematická a informační gramotnost, čtenářská gramotnost). 27 pedagogů se účastnilo semináře Inkluze ve škole. Byly realizovány i 2 šablony CLIL, které podpořily jazykové vzdělání pedagogů – "nejazykářů", a to v anglickém a španělském jazyce.

Finanční prostředky celkem 1 745 972,- Kč
mzdové náklady (odměny + dohody) 1 048 500,- Kč
odvody (ZP, SP, FKSP, Kooperativa) 267 285,- Kč
školní pomůcky
(30ks tabletů, pomůcky pro praktickou výuku přírodovědných předmětů)
307 382,- Kč
projektové dny (ve škole i mimo školu) 81 925,- Kč
školení 40 880,- Kč

koláčový graf čerpání projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prostřednictvím OP VK bylo možné čerpat finanční prostředky v programovém období 2007-2013 z Evropského sociálního fondu. Naše škola realizovala v tomto období tři projekty.

From Beroun To The Lands End

Zareagovali jsme na výzvu č. 56 z OPVK (pdf, 330kB) a byl nám schválen (pdf, 818kB) projekt From Beroun To The Lands End, zahrnující studijní jazykový pobyt ve Velké Británii a nákup knih pro čtenářskou dílnu:

ICT kouč

Jako partnerská škola firmy www.scio.cz, s.r.o. jsme se zapojili do realizace projektu „Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce“ na výzvu č. 51 z OPVK. V rámci projektu jsme realizovali veřejnou zakázku na nákup IT vybavení a absolvovali sérii školení pro učitele:

Joachim ve světě ICT

Zareagovali jsme na výzvu č. 34 z OPVK (pdf, 3,5MB) a byl nám schválen (pdf, 212kB) projekt Joachim ve světě ICT:

Jako jeden z výstupů projektu sestavili naši vyučující sady digitálních učebních materiálů. Zveřejňujeme je v sekci Vzdělávací materiály našeho webu.