Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Přijímací řízení

Zde naleznete informace o přijímacích zkouškách, nároky na studenty a výsledky přijímacích zkoušek.

Informace o dalším postupu uchazečů po zveřejnění výsledků

 1. Publikované výsledky přijímacích zkoušek jsou seřazeny podle celkového součtu bodů.
 2. V úterý 2. května 2017 od 15:00 do 17:00 hodin lze v ředitelně (I. patro č. 213) Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 nahlížet do spisu podle ustanovení §36 odst. 3) zákona č. 500/ 2004 Sb. - Správní řád. Tím lze před vydáním rozhodnutí využít možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Využití tohoto práva není povinné. Spis uchazeče obsahuje doklady, které se vztahují k přijímacímu řízení daného uchazeče.
 3. Ve středu 3. května 2017 budou zveřejněny přehledy přijatých a nepřijatých uchazečů pod registračními čísly uchazečů.
  Přijatí uchazeči mohou předat do školy zápisové lístky (do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí podle § 60g odst.6) z. č. 561/2004 Sb.  to znamená do pátku 19. května 2017). Prosíme přijaté uchazeče o urychlené předání zápisových lístků z důvodu možnosti vyhovět dalším uchazečům v pořadí výsledků přijímacího řízení.
 4. Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si mohou vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně v budově Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 v I. poschodí vpravo č. 212 v době od 7,15 do 15,30 hod. ve čtvrtek 4. května 2017, nebo jindy po domluvě (tel: 311 623 435, 311 621 232).
  V pátek 5. května 2017 škola odešle nevyzvednutá rozhodnutí poštou do vlastních rukou.
 5. Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat odvolání písemnou formou (datum odvolání nemůže předcházet datu doručení rozhodnutí o nepřijetí) ve lhůtě 3 pracovních dnů podle § 60e odst. 3) z. č.561/2004 Sb. Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů, kteří si rozhodnutí vyzvednou osobně, mohou podat odvolání ihned na místě.
  Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru školství,    mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a tomu se také adresuje a podává se u ředitele střední školy, která rozhodnutí vydala (Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824, 266 01 Beroun).  Rozhoduje se ve smyslu §81 - §93 z. č. 500/2004 Sb.- Správní řád.

Výsledky přijímacího řízení

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2016-2017: č.j. GJB 1165/2016 v pdf, 209 kB

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky:

Formuláře přihlášek