Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Nostrifikační zkoušky - zkušební otázky

Anglický jazyk

1. Traditions, festivals and holidays in my country
2. Rules for a healthy way of life, keeping fit, diseases
3. Sports, sports in my life
4. Global problems, environmental problems
5. Problems in my country, problems of young people
6. My country and its capital city
7. My school studies
8. My present life: family, friends, daily routines, hobbies
9. My future profession, my future life and family concept
10. The best and worst experience I have ever had
11. Theatre, cinema and TV in my life
12. Shopping and services
13. Food
14. Travelling abroad
15. The person I admire (real or fictional)

Německý jazyk

1. Sport, die Olympischen Spiele
2. Gesundheit, Krankheiten. Beim Arzt. Unsere Heilbäder.
3. Essen, Trinken. In der Gaststätte. Böhmische und deutsche Küche.
4. Unser Haus, unsere Wohnung. Bauwesen und Wohnkultur.
5. Unsere Familie. Hilfe im Haushalt.
6. Schule, Studium, Schulwesen.
7. Wetter, Jahreszeiten, Wettervorhersage.
8. Meine Freizeit. Mein Tagesablauf.
9. Leute und ihre Hobbys.
10. Einkäufe. Im Geschäft, im Warenhaus. Kleidung und Mode.
11. Reisen. Verkehr und Verkehrsmittel. Auf dem Bahnhof.
12. Im Hotel. Im Studentenwohnheim.
13. Berufe. Meine Berufswahl.
14. Meine Zukunft.
15. Die wichtigsten Weltprobleme. Naturschutz.
16. Kultur. Mein Kulturleben.

Zeměpis

(student si vytáhne dvě otázky: jednu z otázek 1. – 7. +15. a druhou z otázek 8. – 14.)
1. Geografická charakteristika Afriky
  a. poloha, rozloha
  b. přírodní poměry
  c. společenské a hospodářské poměry
2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie
  a. poloha, rozloha
  b. přírodní poměry
  c. společenské a hospodářské poměry
3. Geografická charakteristika Severní Ameriky
  a. poloha, rozloha
  b. přírodní poměry
  c. společenské a hospodářské poměry
4. Geografická charakteristika Střední a Jižní Ameriky
  a. poloha, rozloha
  b. přírodní poměry
  c. společenské a hospodářské poměry
5. Geografická charakteristika Evropy
  a. poloha, rozloha
  b. přírodní poměry
  c. společenské a hospodářské poměry
6. Geografická charakteristika Asie
  a. poloha, rozloha
  b. přírodní poměry
  c. společenské a hospodářské poměry
7. Geografická charakteristika České republiky
  a. poloha, rozloha
  b. přírodní poměry
  c. společenské a hospodářské poměry
8. Země ve Sluneční soustavě
  a. tvar a velikost Země
  b. pohyby Země a jejich důsledky
9. Litosféra a georeliéf
  a. skladba zemského tělesa
  b. litosférické desky
  c. tvary zemského povrchu
10. Atmosféra
  a. chemické složení vzduchu
  b. vertikální členění
  c. počasí, podnebí
11. Hydrosféra
  a. voda ve světovém oceánu
  b. voda na pevnině
12. Pedosféra, biosféra
  a. půdní složky
  b. druhy a typy půd
  c. šířková vegetační pásma
13. Geografie obyvatelstva a sídel
  a. počet a rozmístění obyvatelstva
  b. skladba obyvatelstva
  c. typy sídel
14. Hospodářství světa
  a. hospodářské sektory
  b. ekonomická klasifikace zemí
15. Země, ze které pocházím
  a. poloha, rozloha
  b. přírodní poměry
  c. společenské a hospodářské poměry
  d. geografické zajímavosti

Matematika

1. Algebraické rovnice s jednou neznámou
(Řešení lineární, kvadratické, parametrické, rovnice s absolutní hodnotou početně i graficky.)
2. Algebraické nerovnice s jednou neznámou.
(Řešení lineární, kvadratické, nerovnice s absolutní hodnotou početně i graficky.)
3. Soustavy rovnic a nerovnic s více neznámými.
(Soustavy dvou a více nerovnic o jedné neznámé, soustava dvou a více rovnic o dvou neznámých, soustava dvou lineárních rovnic, soustava lineární a kvadratické rovnice, metoda sčítací a dosazovací, užití substituce)
4. Geometrické útvary v rovině.
Základní typy bodových množin – grafické znázornění množinového zápisu a naopak, tečna z bodu ke kružnici, konstrukce kružnic požadovaných vlastností, konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků.)
5. Podobnost a stejnolehlost.
(Věty o podobnosti trojúhelníků a jejich užití ve slovních úlohách, Pythagorova věta a Euklidovy věty, zobrazení geometrického útvaru ve stejnolehlosti, sestrojení středu stejnolehlosti dvou kružnic, užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách – sestrojení trojúhelníku, sestrojení společných tečen dvou kružnic.)
6. Racionální funkce.
(Sestrojení grafu a určení vlastností zadané lineární funkce, lineární funkce s absolutní hodnotou, kvadratické funkce, lineární lomené funkce, mocninné funkce)
7. Exponenciální funkce a rovnice.
(Zadání exponenciální funkce, její graf a vlastnosti, užití vlastností exponenciální funkce pro grafické řešení exponenciálních rovnic a nerovnic, exponenciální rovnice.)
8. Logaritmické funkce a rovnice.
(Logaritmus čísla, věty o počítání s logaritmy, logaritmování a odlogaritmování výrazu, logaritmická funkce – zadání, graf a vlastnosti, řešení logaritmické rovnice početní a grafické).
9. Trigonometrie a goniometrické funkce.
(Velikost úhlu – míra stupňová, oblouková, hodnoty a grafy goniometrických funkcí y=sin x, y=cos x, y=tgx, y=cotg x , základní vztahy mezi funkcemi, vzorce pro dvojnásobný a poloviční úhel, součtové vzorce, vzorce pro součet goniometrických funkcí, vztahy pro úhly v trojúhelníku, Pythagorova věty, Euklidovy věty, sinová a kosinová věta, vzorce pro obsah trojúhelníku a čtyřúhelníku.)
10. Goniometrické rovnice.
(Řešení goniometrických rovnic užitím vzorců pro počítání s goniometrickými funkcemi při využití grafů goniometrických funkcí a jejich vlastností.)
11. Kombinatorika a pravděpodobnost.
(Pravidlo kombinatorického součinu, faktoriál, kombinační číslo, rovnice a nerovnice s kombinačními čísly, variace, permutace, kombinace bez opakování, binomická věta, pravděpodobnost jevu A, pravděpodobnost sjednocení jevů, pravděpodobnost průniku jevů)
12. Posloupnosti a řady.
(Posloupnost daná rekurentním vzorcem a vzorcem pro n-tý člen posloupnosti; aritmetická posloupnost a její užití ve slovních úlohách; geometrická posloupnost a její užití ve slovních úlohách, pojem nekonečná řada, zápisy pomocí , geometrická řada)
13. Analytická geometrie lineárních útvarů.
(V rovině - rovnice přímky – obecná, parametrická, směrnicová; vzájemná poloha bodu a přímky; vzájemná poloha přímek – rovnoběžky, různoběžky, kolmice; vzdálenost bodů, bodu a přímky, dvou rovnoběžek, odchylka dvou přímek.)
14. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině.
(Rovnice kružnice, elipsy, paraboly, hyperboly, určení charakteristických prvků kuželosečky z její rovnice; vzájemná poloha přímky a kuželosečky).
15. Stereometrie a objemy těles.
(Vzájemná poloha dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin, vzdálenost dvou bodů, bodu a přímky, dvou rovnoběžek, odchylka dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin graficky i početně. Povrch a objem hranolu, válce, jehlanu, kuželu, komolého jehlanu a kuželu, objem koule a jejích částí, obsah kulové plochy a jejích částí).

Chemie

1. Stavba atomu, složení atomového jádra a struktura elektronového obalu
(atomové jádro, elektronový obal, kvantová čísla, elektronová konfigurace, radioaktivita)
2. Chemická vazba, podmínky vzniku a důležité vlastnosti vazby
(vznik chemické vazby, polarita vazby, charakteristika vazby – kovalentní, iontová, kovová, vliv chemické vazby na vlastnosti látek, slabé vazebné interakce – van der Waalsovy síly, vodíková vazba)
3. Periodická soustava prvků a její význam
(periodický zákon; rozdělení periodické tabulky: periody, skupiny; prvky nepřechodné, přechodné, vnitřně přechodné; nekovy, polokovy, kovy)
4. Významné prvky vodík a kyslík a jeho sloučeniny
(charakteristika vodíku a kyslíku, příprava a výroba vodíku a kyslíku, použití vodíku a kyslíku, voda, peroxid vodíku)
5. Struktura, vlastnosti a chování s a p prvků
(s – prvky: alkalické kovy, kovy alkalických zemin; charakteristika, výskyt, výroba, použití, významné sloučeniny (hydroxid sodný, soda,pálené vápno, hašené vápno); p – prvky (vzácné plyny, halogeny, chalkogeny, p1-p3); charakteristika, výskyt, výroba, použití, významné sloučeniny)
6. Struktura, vlastnosti a chování d prvků
(d – prvky: nejdůležitější prvky – železo, měď, zlato, stříbro, rtuť; charakteristika, výskyt, výroba, použití)
7. Základy chemické kinetiky a termochemie, chemický rovnovážný stav
(rychlost chemické reakce, faktory ovlivňující rychlost chemické reakce reakční teplo, termochemické zákony, chemické rovnováhy, rovnovážná konstanta, faktory ovlivňující chemickou rovnováhu)
8. Charakteristika a rozdělení organických sloučenin, důležité reakce organických sloučenin
(složení organických sloučenin, výskyt organických sloučenin, použití organických sloučenin, rozdělení organických sloučenin – uhlovodíky, deriváty uhlovodíků, heterocyklické sloučeniny, reakce organických sloučenin – adice, eliminace, přesmyk, substituce)
9. Struktura, vlastnosti a význam uhlovodíků
(alkany, alkeny, alkiny, areny – charakteristika, použití, reakce)
10. Struktura, vlastnosti a význam derivátů uhlovodíků
(halové deriváty, nitrosloučeniny, aminosloučeniny, alkoholy a fenoly, aldehydy a ketony, karboxylové sloučeniny – charakteristika, použití, reakce)
11. Makromolekulární látky vznikající polymerací, polykondenzací a polyadicí
(stavební a strukturní jednotka, vlastnosti makromolekulárních látek, polymery, polyestery, polyamidy, fenoplasty, animoplasty, polyuretany – příklady, použití)
12. Charakteristika a význam lipidů a sacharidů
(složení lipidů, tuky, vosky, vlastnosti lipidů, význam sacharidů, monosacharidy, disacharidy, polysacharidy – příklady)
13. Charakteristika a význam bílkovin a nukleových kyselin
(aminokyseliny, charakteristika bílkovin, struktura bílkovin, vlastnosti bílkovin stavba nukleových kyselin (DNA, RNA), význam nukleových kyselin)
14. Charakteristika enzymů
(stavba enzymů, rozdělení enzymů, význam enzymů)
15. Metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin v živých soustavách
(metabolismus sacharidů – fotosyntéza, glykolýza, metabolismus lipidů, metabolismus bílkovin)

Fyzika

1. Kinematika pohybu hmotného bodu
(relativita pohybu a klidu, vztažná soustava, rychlost, dráha a trajektorie, rozdělení pohybů, pohyb rovnoměrný, pohyb rovnoměrně zrychlený, pohyb rovnoměrný po kružnici)
2. Dynamika pohybu hmotného bodu
(síla a její účinky, Newtonovy pohybové zákony, hybnost a impuls síly, zákon zachování hybnosti, síla třecí, síla tíhová, síla gravitační, tíha tělesa, síla odstředivá a dostředivá, inerciální a neinerciální soustavy)
3. Práce, výkon, energie a zákony zachování
(definice, mechanické práce, výkonu a energie, příklady energie, energie mechanická (kinetická, potenciální a pružnosti), zákon zachování mechanické energie, účinnost)
4. Mechanika kapalin a plynů
(základní vlastnosti tekutin, tlak a tlaková síla, tlak vyvolaný vnější silou a Pascalův zákon, hydrostatický tlak a Archimédův zákon, vztlaková síla v kapalinách a plynech, stacionární proudění tekutiny, proudnice, průtok, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, obtékání tělesa tekutinou)
5. Gravitační pole a pohyby v něm
(gravitační síla a gravitační pole, Newtonův gravitační zákon, druhý gravitačního pole, pohyby v gravitačním poli homogenním a nehomogenním)
6. Vnitřní energie termodynamické soustavy a její změny
(tři postuláty kinetické teorie látek, teplota a teplo, první termodynamický zákon, přenos tepla)
7. Struktura a vlastnosti ideálního plynu
(vlastnosti ideálního plynu, rozdělení molekul podle rychlostí, střední kvadratická rychlost a střední energie, tlak ideálního plynu, stavová rovnice, tepelné děje v plynech, kruhový děj)
8. Struktura a vlastnosti pevných látek
(látky krystalické a amorfní, krystalová mřížka a její poruchy, deformace pevného tělesa, teplotní roztažnost pevných látek)
9. Elektrostatika
(elektrické síly a Coulombův zákon, elektrické pole a jeho intenzita, elektrický potenciál a napětí, vodič a izolant v elektrickém poli, kapacita, kondenzátory, řazení kondenzátorů)
10. Elektrický proud v kovech
(podstata elektrického proudu v kovech, elektrický proud – značka a jednotka, zdroje elektrického proudu, Ohmův zákon, závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče a na teplotě, supravodivost, výkon elektrického proudu, rezistory a jejich řazení)
11. Stacionární magnetické pole
(permanentní magnet a jeho magnetické pole, magnetické pole vodičů s proudem, magnetické pole cívky, magnetická síla na vodič s proudem a na cívku, magnetická síla na částici s nábojem, magnetické vlastnosti látek)
12. Nestacionární magnetické pole
(Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon, vznik střídavého proudu a napětí, okamžité hodnoty střídavého proudu a napětí a jejich závislost na čase, výkon střídavého proudu a efektivní hodnoty, obvody střídavého proudu, trojfázová soustava střídavého napětí)
13. Optické soustavy
(princip optického zobrazení, zobrazení zrcadly a čočkami, zobrazovací rovnice a příčné zvětšení, úhlové zvětšení a optické přístroje: lupa, mikroskop, dalekohled)
14. Elektronový obal atomu
(modely atomu, kvantování v atomu H, vyzařování energie z atomu H, spektra a jejich využití v praxi)
15. Vlastnosti atomového jádra
(struktura atomového jádra, jaderné síly a jejich vlastnosti, vazební energie, radioaktivita, jaderné reakce, jaderná zbraň a jaderný reaktor)

Biologie

1. Buňka
(obecná charakteristika eukaryotické a prokaryotické buňky, srovnání rostlinné a živočišné buňky)
2. Viry, bakterie, sinice
(stavba, rozmnožování, systém a zástupci)
3. Vývoj a charakteristické znaky nižších a vyšších rostlin
(obecná charakteristika rostlin, nižší rostliny-řasy: znaky, vývoj stélky, systém nižších rostlin, evoluce, charakteristika vyšších rostlin, ryniofyty, mechorosty, kapradiny, přesličky, plavuně)
4. Nahosemenné a krytosemenné rostliny
(přechod od výtrusů k semeni, jehličnany, pohlavní rozmnožování krytosemenných rostlin, znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin, čeledi rostlin)
5. Houby
(obecná charakteristika hub, hlenky, chytridiomycety, oomycety, zygomycety, endomycety askomycety, basidiomycety, lišejníky)
6. Anatomie a morfologie rostlin, histologie
(pletiva, systémy pletiv, kořen, stonek, list a jejich metamorfózy, květ, květenství, plod, tkáně)
7. Živočichové
(prvoci, houby, žahavci, žebernatky, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci)
8. Živočichové
(ostnokožci, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
9. Molekulární základy dědičnosti. Mendelovy zákony dědičnosti. Mutace. Genetika člověka. Proměnlivost. Genetika populací
(základní genetické pojmy-gen, genotyp, znak, fenotyp, dědičnost, proměnlivost, chromozómové určení pohlaví, autozomální a gonozomální dědičnost, křížení, monohybridismus, dihybridismus, Mendelovy zákony dědičnosti, mutace, dědičnost autozomální-krevní skupiny, dědičnost gonozomální-hemofilie, daltonismus, autogamní populace, panmiktická populace, dědičné choroby)
10. Tělní tekutiny živočichů a člověka. Oběhová soustava. Imunita
(fylogeneze tělních tekutin, složení a funkce krve, krevní skupiny, srážení krve, stavba a činnost srdce, obranné procesy organismu, fylogeneze oběhové soustavy, proudění krve v cévách, míza a mízní oběh)
11. Trávicí soustava živočichů a člověka. Rozmnožovací soustavy člověka, menstruační a ovulační cyklus
(diferenciace trávicích dějů z hlediska fylogeneze, trávení, vstřebávání, trávicí soustava člověka, správná výživa, rozmnožování nepohlavní a pohlavní, vznik a vývoj jedince, rozmnožovací soustavy člověka, menstruační a ovulační cyklus, těhotenství a mateřský organismus, období života člověka)
12. Dýchací a vylučovací soustava živočichů a člověka, soustava kožní
(dýchací soustavy živočichů, dýchací soustava člověka, soustava kožní, tvorba a vlastnosti moče, vylučovací soustava člověka)
13. Pohybové funkce živočichů, opěrná a pohybová soustava člověka druhy svaloviny
(mechanismus stahu kosterního svalu, svaly člověka, stavba a spojení kostí, kostra lidského těla)
14. Nervové soustavy živočichů a člověka. Hormonální regulace živočichů a člověka
(fylogeneze nervové soustavy, neuron, přenos nervového vzruchu, struktura a funkce CNS, struktura a funkce obvodové nervové soustavy, mechanismus účinků hormonů, hypotalamo-hypofyzární systém, žlázy závislé a nezávislé na tomto systému)
15. Smyslové funkce živočichů a člověka
(chuť, čich, kožní čití, sluch, statokinetické čití, zrak)

Informatika a výpočetní technika

1. Klasifikace a architektura výpočetní techniky
(druhy počítačů, von Neumannova koncepce, hardware)
2. Vývoj počítačových technologií
(významné osobnosti a objevy v historii počítačových technologií, limity a trendy počítačových technologií)
3. Kyberbezpečnost
(klasifikace malware, prvky a principy zabezpečení)
4. Software
(klasifikace, licencování, správa, úkoly a principy operačních systémů)
5. Počítačová paměť
(klasifikace a parametry paměti, nosiče dat, komprese)
6. Počítačová data jako veličina
(jednotky velikosti dat a přenosové rychlosti, číselné soustavy používané ve výpočetní technice)
7. Technologie pro digitální zvuk
(formáty, aplikace, zařízení, principy)
8. Technologie pro digitální obraz
(formáty, aplikace, zařízení, principy)
9. Technologie pro digitální video
(formáty, aplikace, zařízení, principy)
10. Technologie pro data kancelářských balíků
(formáty, aplikace, principy, kódování znaků)
11. Technologie pro WWW
(protokoly, jazyky, principy)
12. Technologie pro počítačové sítě
(klasifikace sítí, protokoly TCP/IP mimo WWW, síťová zařízení)
13. Základy algoritmizace
(pojmy, nástroje, principy)

Dějepis

1. Starověký Egypt a státy na Blízkém východě.
2. Starověké Řecko
3. Starověký Řím
4. Románská kultura, Gotická kultura
5. Zámořské objevy
6. Náboženská krize v době reformace a protireformace. Humanismus a renesance
7. Barokní umění, klasicismus
8. Osvícenství a osvícenský absolutismus napříč evropskými státy
9. Francouzská revoluce, napoleonské války
10. Svět na přelomu 19..20. století. Průmyslová revoluce
11. První světová válka
12. Druhá světová válka
13. Konflikty Studené války
14. Rozpad SSSR, Válka v Jugoslávii, Rusko a jeho zahraniční vztahy (Pobaltí, Ukrajina, Bělorusko, Moldávie)
15. Poválečný svět. Blízký a Střední východ

Základy společenských věd

1. Někteří významní představitelé filozofie od antiky po současnost a jejich dílo
2. Psychologie jako věda – předmět, metody, směry osobnosti
3. Komunikace – druhy, struktura, poruchy. Asertivita a zásady asertivní komunikace
4. Náročné životní situace (stres, frustrace, konflikt) a jejich zvládání. Zásady duševní hygieny
5. Psychopatologie, příčiny duševních poruch a jejich léčba
6. Sociální problémy a sociálně patologické jevy, jejich prevence a řešení
7. Struktura společnosti – sociální skupiny, sociální status a sociální role. Rodina, její funkce a význam
8. Stručná charakteristika světových náboženství (křesťanství, judaismus, islám, aj.)
9. Ekonomie, ekonomika. Ukazatele úrovně národního hospodářství. Zásahy státu do ekonomiky
10. Politologie jako věda – vznik, osobnosti. Nejvýznamnější politické ideologie a jejich charakteristika
11. Demokratický právní stát (demokracie vs. diktatura, dělba moci v dem. státě, politická participace, volby), demokratické a nedemokratické režimy v minulosti a současnosti
12. Evropská integrace a Evropská Unie (historie, orgány EU, význam EU)
13. Mezinárodní organizace – NATO, OSN aj.
14. Globalizace, globální problémy současného světa
15. Aktuální situace v mé zemi (společenská, ekonomická, politická)