Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Výchovné poradenství

Mgr. Alena Šrámová
Email: sramova@gymberoun.cz
Kabinet: 206
Konzultační hodiny: středa 13:30-14:30 nebo dle domluvy

Plán výchovného poradenství v sekci Plány a řády

On-line schránku důvěry naleznete na odkazu: www.nntb.cz/s/m87mk2ru
Kovová schránka důvěry je umístěna v přízemí ve výklenku proti dveřím č. 109.

Učebna Google classroom Kariérové a výchovné poradenství s kódem widqs5q obsahuje nabídku škol, seminářů, soutěží a jiné informace.

Řešení výchovných a vzdělávacích problémů (absence, sociálně patologické jevy, vztahy ve třídě, vztahy mezi studenty a učiteli, plány pedagogické podpory apod.). Výchovný poradce je organizátorem a koordinátorem vzájemné spolupráce, zabezpečuje prvotní kontakt jak s žáky, tak s rodiči a podle typu problému doporučuje další postup a odbornou péči. Pracuje s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy, úzce spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště.

  • Pomoc při změně typu školy v průběhu studia (přestup z jiné školy)
  • Pomoc při řešení osobnostních obtíží a problémů žáků (kontakt s učiteli, pozice ve třídě, složitá rodinná situace aj.)
  • Na základě podnětů od pedagogů pomoc žákům, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, návrhy na další péči o tyto žáky a koordinace této pomoci
  • Spolupráce s dalšími institucemi (pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, OSPOD apod.), zajištění realizace závěrů a doporučení vyplývajících z odborných vyšetření  
  • V případě zájmu ze strany ZŠ v regionu návštěva informačních schůzek pro rodiče žáků posledních ročníků ZŠ, realizace dnů otevřených dveří ve škole a organizace akcí, které prezentují školu na veřejnosti
  • Předávání nových poznatků z oblasti prevence pedagogickému sboru a vedení školy
  • Spolupráce s kariérovou poradkyní - průběžné informování o možnostech studia, přípravných kurzech pro maturanty, informace o dnech otevřených dveří VŠ (učebna Google classroom, individuální pohovory, nástěnka, zapůjčení aktuálních materiálů)
  • Adaptační kurz 1. ročníků a primy (návrh programu)