Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Volby do Školské rady Gymnázia JB Beroun

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona.

Školská rada sestává ze zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů, pedagogických pracovníků školy a zřizovatele. Funkční období člena rady je tříleté.

Členy Školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním na základě přímého volebního práva. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.

V důsledku Covid-19 neproběhly volby do Školské rady na jaře 2021. MŠMT vydalo k nastalé situaci Opatření obecné povahy č.j. MSMT-40160/2020-1, v němž v souladu s ustanovením § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určilo:

„Funkční období členů Školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Nová Školská rada bude zvolena na začátku šk. roku 2021-22.“

21. června 2021 volili vyučující na pedagogické radě školy své zástupce do Školské rady:

kandidátky:     RNDr. Jana Hronková, Ph.D.

                       Mgr. Hana Klimentová

zúčastnilo se 34 vyučujících – 33 pro – 1 se zdržel

Kandidátky byly zvoleny.

 

13. – 17. září 2021 volili distančním způsobem rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci

Kandidáti:      Ing. Petr Frolík

                     Radek Dolejš

zúčastnilo se   180 zletilých žáků                              106 pro            4 proti             70 se zdrželo

                      297 zákonných zástupců                    153 pro            4 proti             140 se zdrželo

Kandidáti byli zvoleni.

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Rada Středočeského kraje Usnesením č. 087-31/2021/RK ze dne 12. srpna 2021 jmenovala  

                     Mgr . Petru Illnerovou členkou naší Školské rady.

 Volební komise pracovala ve složení:           Mgr. Dana Benešová

                                                                 Mgr. Romana Henčová

                                                                 Mgr. Jana Zděradičková

V Berouně, 20. září 2021

autor: polednikova / vloženo: zář 21, 2021