Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Směrnice pro provoz školy od 11. do 22. května 2020

(období konzultací pro studenty maturitních tříd), kterou ředitel školy stanovuje tyto hygienické a provozní podmínky:

 GJB  č.j. 0895/2020                          

 Směrnice vychází z usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a materiálu MŠMT ČR Ochrana zdraví a provoz středních škol na období přípravy na maturitní zkoušku ze dne 30. 4. 2020. 

Povinnosti žáka:

1) Účast žáka ve škole v období přípravy na maturitní zkoušku je dobrovolná.

2) Před školou dodržuje odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními a má zakrytá ústa a nos.

3) Ve škole všichni žáci nosí ve společných prostorách i ve třídách roušky.

4) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky (roušky si zajistí každý sám).

5) Každý žák při prvním příchodu do školy předloží v ředitelně Čestné prohlášení (které je na webu školy, nebo v papírové podobě v ředitelně školy) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u žáka.  

6) Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, je žák povinen použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

7) Pokud se u žáka objeví v průběhu vyučování příznaky onemocnění, informuje vyučujícího a školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.

8) Ve škole není v provozu školní jídelna. Bude otevřen bufet. Prosím žáky, aby minimalizovali donášku jídla a jeho konzumaci v budově školy.

 

Povinnosti učitelů:

1) Ve škole všichni učitelé nosí ve společných prostorách roušky (ochranný štít)- tyto prostředky jsou definovány jako „osobní ochranný prostředek“, a proto se jimi vybavuje každý učitel sám.

2) Učitel zajistí časté větrání ve třídě, které je vymezeno jako zásadní preventivní faktor (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

3) Učitel provede po každé přestávce bezkontaktně dezinfekci kliky dveří a spínače světla, popř. klávesnice a počítačové myši. 

4) Učitel vede evidenci o docházce žáků v každé hodině. Do 22.5. odevzdá zástupkyni ředitele k archivaci.  

5) Učitel volí zejména frontální formu výuky. Omezuje skupinové práce. Omezuje i svůj pohyb mezi žáky ve třídě.

6) Učitel použije ICT techniku jen v nejnutnějším případě. PC (klávesnici, myš, ..) je poté nutné dezinfikovat pro použití dalším žákem i kolegou.

7) Vstupní kliky do budovy školy bezkontaktně dezinfikuje ředitel nebo jím určený pracovník v hodinových periodách od 7,30 do 12,00 hodin.

 

Hospodářka školy:

1) Zajišťuje po souhlasu ředitele nákup dezinfekčních prostředků, mýdel, roušek, ochranných štítů, papírových ručníků, igelitových pytlů, atd. a jejich distribuci žákům, učitelům a úklidovému personálu,

2) Podílí se s vedením školy na kontrole prováděných hygienických opatření.

 

Provozní pravidla:

1) Rozdělení žáků do skupin a rozvrh na dané období bude zveřejněn na webových stránkách školy. Případné změny provádí zástupkyně ředitele a neprodleně informuje žáky i vyučující. 

2) Ve třídě bude maximálně 15 žáků a učitel.

 

Úklidový personál (nad míru běžných povinností):

Poučení pracovníků provádí ředitel školy nebo jím pověřený pracovník. Informuje je o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

 

1) Zajišťuje každodenní doplnění: mýdla v dávkovači, dezinfekce v nádobě na dezinfekci a jednorázových papírových ručníků. To provádí na WC pro žáky, WC pro učitele, v určených třídách, kanceláři školy, ředitelně a kabinetech učitelů a u vstupu do školy.

2) Úklid a dezinfekci toalet minimálně jednou denně.

3) Úklid a dezinfekci využívaných společných prostor školy, využívaných učeben, kabinetů a kanceláří.

4) Dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů v určených prostorách (učebny, kabinety, kanceláře).

5) Dezinfekci povrchů a předmětů denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

6) Odpadkové koše musí být vyprázdněny minimálně jednou denně. V koších musí být igelitové pytle na každý den.

7) Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).  

Ředění dezinfekčních prostředků provádí v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.

 

V Berouně dne 5. května 2020

                                                                                   Stanislav Lidinský

                                                                                               ředitel

 

autor: polednikova / vloženo: kvě 5, 2020