Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Volby do školské rady

Informace o volbách do Školské rady Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 pro rodiče nezletilých studentů školy a zletilé studenty školy

Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2,26601
tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435

lidinsky@gymberoun.cz,  IČ: 47558407,  č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Beroun
 

                                                                                                                                                      č.j. GJB   0573 /2018

 
Informace o volbách do Školské rady Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 pro rodiče nezletilých studentů školy

a zletilé studenty školy
 

Na základě §167 z. č. 561/2004 Sb. ustavuji přípravný výbor pro volbu členů Školské rady Gymnázia J. Barranda.

Počet členů přípravného výboru: 3

 
Školská rada má 6 členů (2 jmenuje zřizovatel školy Středočeský kraj, 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy, 2 členy volí zástupci nezletilých studentů školy a zletilí studenti).
Školská rada se volí na období 2018-2021.

 

Ředitel školy stanovil tyto závazné termíny:

1) Termín pro odevzdání návrhů na členy školské rady: úterý 3. dubna 2018

2) Volba 2 členů za pedagogický sbor: pedagogická rada – úterý 10. dubna 2018

3) Volba 2 členů za zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty

úterý 17. dubna 2018 – od 15.00 – 18.00 hod. – v budově školy

4) Případný náhradní termín pro volbu 2 členů za zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty bude 24. dubna 2018 – od 13.00 – 15.00 hod. – v budově školy

 

Ředitel školy ustavil přípravný výbor ve složení:

Mgr. Dana Benešová - předseda výboru

Mgr. Eva Dobešová

Mgr.Jana Zděradičková

 

Ředitel školy vyzývá  zástupce nezletilých studentů školy a zletilé studenty školy, aby do 3.dubna 2018 zasílali své návrhy na členy Školské rady na adresu školy nebo přímo na e-mail  Mgr. Dany Benešové  benesova@gymberoun.cz, nebo ředitele školy  lidinsky@gymberoun.cz, nebo je předali osobně. Návrhy na členy ŠR musejí obsahovat: Jméno, příjmení, titul, adresu, telefonní a e-mailový kontakt a dále stejné informace o navrhovateli. Jinak návrhy nebudou brány v úvahu.

Volební řád školské rady je na www.gymberoun.cz v oddíle Školská rada.

 

Poznámka:

1) Za zákonného zástupce nezletilého studenta je považován pro volby do Školské rady Gymnázia

Joachima Barranda vždy jeden z rodičů.

2) Ke dni 17. 4. 2018 je ve škole z 485 studentů 151 zletilých a 334 nezletilých.

Ke zvolení daného kandidáta je potřeba, aby se voleb zúčastnila jedna třetina voličů. Je tedy potřeba, aby za nezletilé studenty volilo alespoň 112 voličů a za zletilé studenty alespoň 51

V Berouně 8. března 2018

                                                                                                         Stanislav Lidinský

                                                                                                             ředitel školy

 

 

 

                                                                                                       

autor: polednikova / vloženo: bře 8, 2018